Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  

Przeczytaj:
Wkrótce otwarcie tunelu w Łańcucie
Awanturował się na stacji paliw, miał ponad 3 promile
Śmiertelny wypadek w Markowej [AKTUALIZACJA]
Nastolatka została odnaleziona [Aktualizacja]
home > Start > Aktualności > "Razem dla Łańcuta"
Rozmiar tekstu:
AAA
ŁAŃCUT Artykuł Sponsorowany {foto-2-alt-Opis-|-zdjęcia-podpis-Opis-|-pod-|-zdjęciem}
2024.04.02 08:20 | aktualizacja: 2024.04.02 09:01

"Razem dla Łańcuta"

Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Rejmana "Razem dla Łańcuta" prezentuje mieszkańcom sylwetki kandydatów do Rady Miasta Łańcuta oraz propozycję programu.
"Razem dla Łańcuta"
"Razem dla Łańcuta"

Pragniemy przedstawić Państwu propozycję PROGRAMU WYBORCZEGO, którego sentencja sprowadza się do hasła:

"DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ ŁAŃCUT, PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI".

Przedstawiamy 10 ważnych punktów zawierających konkretne propozycje, które wspólnie, dla dobra wszystkich mieszkańców Łańcuta i dzięki Państwa poparciu pragniemy realizować:

I. Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej

 1. Usprawnienie funkcjonowania i organizacji Urzędu Miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców.

 2. Zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami do instytucji użyteczności publicznej.

 3. Wsparcie dla sekcji sportowych jako aktywnej formy promocji Miasta.

 4. Wykorzystanie potencjału Miejskiego Domu Kultury - wzbogacenie oferty kulturalnej o nowe wydarzenia, takie jak kino plenerowe, plenery malarskie, koncerty zespołów miejskich, występy i prezentacje grup tanecznych itp.

 5. Zwrócenie szczególnej uwagi na większą współpracę ośrodka kultury z lokalnymi artystami i amatorskim ruchem artystycznym oraz prowadzoną edukacją kulturową.

 6. Poszerzenie oferty kulturalnej, skierowanej dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.

 7. Wspieranie działań Łańcuckiego Uniwersytetu III Wieku oraz innych form aktywizacji seniorów.

 8. Zwolnienie z opłat parkingowych mieszkańców powyżej 65 roku życia.

 9. Rozwijanie i wspieranie działalności Łańcuckich Kół Gospodyń.

 10. Bieżące remonty miejskich placów zabaw, boisk sportowych oraz obiektów rekreacyjnych.

 11. Wykonanie z pozyskanych środków zewnętrznych ogólnodostępnego parku linowego.

II. Poprawa i rozbudowa lokalnej infrastruktury

 1. Stworzenie nowych i rozbudowywanie dotychczas istniejących zatok postojowych oraz miejsc parkingowych przy szkołach i przedszkolach.

 2. Pozyskanie nowych miejsc parkingowych w okolicach dworca PKP i przedłużenie kładki nad torami.

 3. Doprowadzenie do wybudowania: lewoskrętu w ul. Skotnik od strony Rzeszowa, ronda przy zakładzie Bruk-Bet.

 4. Budowanie nowych i modernizacja istniejących dróg miejskich.

 5. Poprawa infrastruktury drogowej w dzielnicy Podzwierzyniec - Kąty wraz z budową chodników i trasy rowerowej.

 6. Obniżenie abonamentowych opłat parkingowych.

 7. Reorganizacja miejsc postojowych w centrum miasta i wydłużenie do 30 min. czasu bezpłatnego parkowania, w tym uproszczenie systemu opłat.

 8. Przykrycie potoku Mikośka wzdłuż Stawu Browarnego oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w celu pozyskania nowych miejsc parkingowych.

 9. Przebudowa mostu na rzece Mikośka w ciągu ulicy Cetnarskiego wraz z poprawą w tym miejscu bezpieczeństwa pieszych a także budowa mostku na ul. Łysa Góra.

 10. Intensyfikacja działań związanych z uporządkowowaniem gospodarki wodno-ściekowej poprzez bieżące remonty oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie całego Miasta.

 11. Budowa infrastruktury rowerowej poprzez wyznaczenie nowych tras rowerowych.

 12. Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach Miasta Łańcuta, opartego na konsultacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

 13. Rewitalizacja odkrytego basenu kąpielowego.

 14. Rewitalizacja Stawu Browarnego, stworzenie miejsca rekreacji i integracji mieszkańców.

 15. Wybudowanie tężni solankowej.

III. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości

 1. Wsparcie dla podmiotów zajmujących się handlem i usługami.

 2. Wsparcie dla przedsiębiorców lokalnych poprzez promocję w regionie oraz pomoc prawną w pozyskiwaniu środków UE.

 3. Opracowanie planu i przebudowa dotychczasowego placu na ul. Cetnarskiego z pozostawieniem drobnego handlu i przystanków autobusowych.

 4. Usprawnienie organizacji "Dni Miasta Łańcuta" połączone z promocją lokalnej gastronomi.

IV. Wzmocnienie pozycji Miasta Łańcuta na mapie województwa podkarpackiego

 1. Doprowadzenie do wykreowania Miasta Łańcuta jako atrakcyjnego miejsca turystycznego i kulturalnego w oparciu o istniejący potencjał.

 2. Pogłębianie współpracy z Muzeum - Zamek w Łańcucie - "perłą Podkarpacia" oraz Filharmonią Podkarpacką poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju wydarzeń.

 3. Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Rynku w Łańcucie z uwzględnieniem jego historycznych aspektów, w oparciu o szerokie konsultacje społeczne.

 4. Opracowanie projektu ratusza w Rynku, poprzedzone konsultacjami społecznymi. Budynek przystosowany na potrzeby Urządu Stanu Cywilnego stanowiłby jednocześnie dodatkową atrakcję turystyczną.

 5. Wspieranie rewitalizacji zaniedbanych budynków (kamienic) będących w posiadaniu lub częściowym posiadaniu przez Gminę Miasto Łańcut - otwarcie na ideę partnerstwa publiczno - prywatnego.

 6. Zainstalowanie na rogatkach Miasta tak zwanych "witaczy" oraz tablic informacyjnych, umożliwiających sprawne poruszanie się turystom odwiedzającym Łańcut, ze szczególnym wskazaniem miejsc ważnych historycznie oraz kultu religijnego.

 7. Poczynienie starań mających na celu przywrócenie sztandarowych imprez w mieście tj. "Moto-festiwal", plenerowa uroczysta inauguracja "Festiwalu Muzycznego w Łańcucie".

V. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży

 1. Przywrócenie dyrektorom autonomii w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

 2. Wsparcie dla nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

 3. Współpraca z rodzicami w zakresie programów profilaktyczno - wychowawczych, ukierunkowanych na zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży.

 4. Wsparcie w organizacji pozalekcyjnych zajęć, służących zaspokajaniu potrzeb oraz prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, przy udziale środków UE.

 5. Przywrócenie zajęć z rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich.

 6. Pozyskanie środków z UE na zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych.

 7. Pomoc stypendialna dla uczniów.

VI. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta

 1. Rozbudowa systemu monitoringu w mieście.

 2. Wykonanie doświetlenia na przejściach dla pieszych.

 3. Doprowadzenie do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podzwierzyniec i Kochanowskiego.

 4. Podniesienie jakości letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników.

 5. Współpraca ze służbami mundurowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

VII. Poprawa estetyki Miasta

 1. Zwrócenie szczególnej uwagi na estetykę i czystość Miasta Łańcuta.

 2. Dbanie o zieloną architekturę Miasta Łańcuta oraz objęcie regularną opieką alei zabytkowych.

 3. Zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie całego Miasta.

VIII. Poprawa stanu środowiska naturalnego

 1. Oczyszczenie i ustabilizowanie koryta Mikośki, we współpracy z PGW Wody Polskie.

 2. Usprawnienie funkcjonowania gospodarki komunalnej, wpływającej na warunki życia mieszkańców i bezpieczeństwa sanitarnego, w celu ustabilizowania lub obniżenia cen usług oraz lepszą organizację systemu.

 3. Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

 4. Wypracowanie rozwiązań polepszenia sytuacji bezdomnych kotów i psów.

IX. Pozyskiwanie środków strukturalnych UE i pozabudżetowych

 1. Zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu środków UE. Powołanie doświadczonych, merytorycznie przygotowanych i kompetentnych pracowników do pracy nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 2. Intensywne zabieganie o środki finansowe z innych źródeł krajowych, służących rozwojowi Miasta Łańcuta.

 3. Aktywna współpraca z członkami stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) w zakresie przygotowania oraz realizacji inwestycji.

X. Współpraca samorządowa i kontakty zagraniczne

 1. Współpraca z samorządami: rozważenie możliwości stworzenia koncepcji poszerzenia granic Miasta jako koniecznego warunku rozwoju Łańcuta.

 2. Prowadzenie do szerokich konsultacji społecznych oraz zacieśnienia współpracy na linii Mieszkańcy - Burmistrz - Wójtowie - Starosta - Marszałek - Wojewoda.

 3. Wprowadzenie dobrego klimatu do współpracy: Miasto - Spółdzielnie - Wspólnoty Mieszkaniowe.

 4. Kontynuacja współpracy gospodarczej z Powiatem Łańcuckim.

 5. Stworzenie we współpracy z sąsiednimi gminami, powiatem oraz z miastem Rzeszowem przyjaznej komunikacji autobusowej.

 6. Pozyskanie partnerów i środków w celu stworzenia widokowej ścieżki rowerowej na trasie Łańcut - Rzeszów.

Link do strony komitetu https://www.facebook.com/razem.dla.lancuta

Poniżej sylwetki wszystkich kandydatów

SYLWETKI KANDYDATÓW DO RADY MIASTA - LISTA NR 12

Okręg nr 1

(Bohaterów, J. Witka, Dolniańska, Grunwaldzka, Kard. St. Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, Łysa Góra, M. Konopnickiej, M. Rodziewiczówny, Polna, S. Wyspiańskiego, St. Żeromskiego, W. Pola)

Adam Stanisław Nazimek

Mam 42 lata. Jestem żonaty, mam dwie córki. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem oraz wieloma sukcesami zawodowymi m.in. nagroda od Prezydenta RP.

Okręg nr 2

(Dominikańska, Zamkowa, Farna, H. Sienkiewicza, J. Cetnarskiego, J. Kilińskiego, J. Piłsudskiego - nr nieparzyste od nr 1 - 73, nr parzyste od nr 2 - 28 nr 70 - 98, J. Słowackiego, K .Danielewicza, Kowalska, Królowej Elżbiety, Łukasiewicza Zeha, Ottona Pilczy, Plac Sobieskiego, Podwale, Rynek, Rzeźnicza, T. Rejtana, Wałowa, Zamkowa)

Wrzesław Konrad Żurawski

Mam 67 lat. Jestem żonaty, mam czworo dorosłych dzieci po studiach. Jestem architektem wnętrz ze sporym dorobkiem. Mam wiele realizacji w kościołach, bankach, hotelach i restauracjach. Pasjonuje mnie praca przy ratowaniu obiektów zabytkowych, w tym domu własnego w Łańcucie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego) oraz Polskiego Towarzystwa Powozowego kultywującego historię powozów i zaprzęgów stylowych. Jako radny Rady Miasta Łańcuta kończę właśnie czwartą kadencję. Z nadzieją patrzę w przyszłość.

Okręg nr 3

(A. Asnyka, Boczna Kasprowicza, B. Chrobrego, Jagiellońska, J. Kasprowicza, L. Solskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Modrzewiowa, Osiedle Trześnik, Osiedle Wł. Sikorskiego, Piekarska, Podzamcze, S. Moniuszki, W. Sikorskiego, F. Chopina od nr 1 do nr 12)

Agnieszka Cieślicka

Mam 42 lata. Jestem mężatką, wychowuję troje dzieci. Pełnię funkcję zastępcy dyrektora w GOKiR w Czarnej. Jestem prezesem Stowarzyszenia Form Różnych - organizacji, której profil działalności związany jest z szeroko pojętą kulturą. Jestem pomysłodawcą i współtwórcą wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Okręg nr 4

(A. Fredry, Składowa, A. Grottgera, B. Prusa, F. Chopina od nr 13 do końca numeracji, Harcerska, Hrabska, H. Kołłątaja, J. Przybosia, K. Kralczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, KEN, Łowiecka, Partyzantów, Pod Bażantarnią, S. Staszica, Szkolna, Wiosny Ludów, Wł. Orkana, Orląt Łańcuckich, Zamknięta, Zielona - nr parzyste od nr 2 do nr 54 nr nieparzyste od nr 1 do nr 63, Z. Krasińskiego)

Jacek Adam Bartman

Mam 58 lat. Jestem nauczycielem akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktorem nauk technicznych. Przez wiele lat pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Techniki, współtworząc nowe kierunki studiów. Byłem radnym trzech kadencji, w tym Przewodniczącym Rady Miasta.

Okręg nr 5

(Gen. Józefa Sowińskiego, Graniczna, K. Wielkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Powstania Styczniowego, Sybiraków, T. Kościuszki od nr 1 do nr 16 od nr 18 do końca numeracji, W. Broniewskiego, Wojska Polskiego, Zajazdowa, Zielona: nr parzyste od nr 58 do końca numeracji i numery nieparzyste od nr 69 do końca numeracji)

Adam Bielecki

Mam 63 lata. Jestem nauczycielem dyplomowanym, doktorem nauk o kulturze fizycznej. Założycielem oraz twórcą międzynarodowych sukcesów zawodników Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ZIELONI Łańcut sekcji trójboju siłowego. Jestem również radnym dwóch kadencji.

Okręg nr 6

( A. Mickiewicza, Tkacka, A. Krajowej - numery nieparzyste od nr 25 do końca numeracji, B. Żardeckiego, G. Narutowicza, I. Paderewskiego, Kwiatowa, Osiedle 3-go Maja, Sokoła)

Patrycja Zofia Fangor

Mam 26 lat. Jestem absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim, młodą przedsiębiorczynią prowadzącą obiekt noclegowy, dbająca o dobro starszych oraz działającą w zakresie ochrony praw zwierząt.

Okręg nr 7

(3-go Maja, Bł. E. Bojanowskiego Br. Śniadeckich, E. Orzeszkowej, Górne, J. Bema, M. Kopernika, Płk. H. Sucharskiego, Płk. I. Szpunara, Płk Leopolda Lisa - Kuli, Potockich, Słoneczna, T. Boya - Żeleńskiego, W. Stysia)

Łukasz Rogiński

Mam 37 lat. Jestem absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, posiadającym ogromną wiedzę nt. infrastruktury wod-kan naszego Miasta

Okręg nr 8

(Armii Krajowej - numery parzyste od nr 2 do końca numeracji, Bohaterów Westerplatte, I. Daszyńskiego, I. Mościckiego, J. Kusocińskiego, Królowej Jadwigi, R. Traugutta, S. Czarnieckiego, W. Wróblewskiego, W. Rutkiewicz)

Katarzyna Probachta

Mam 43 lata. Jestem empatyczną, z ponad 20 letnim stażem, opiekunką najmłodszych, zawsze wsłuchującą się w potrzeby ludzi.

Okręg nr 9

(Osiedle Gen. Stanisława Maczka- bloki od nr 1 - 6 od nr 10 - 12, J. Matejki od nr 10 do końca numeracji, J. Piłsudskiego nr 66,68)

Karolina Kwolek

Mam 37 lat. Jestem mężatką, wychowuję troje dzieci. Jestem radcą prawnym, mediatorem sądowym. Prowadzę własną kancelarię prawną. Szeroko działam na rzecz przedszkola i szkoły oraz z zaangażowaniem udzielam się w Radzie Rodziców.

Okręg nr 10

(Osiedle Gen.S. Maczka - bloki od nr 7-9 od nr 13-20,J. Matejki od nr 1-9, J.Piłsudskiego - numery parzyste od nr 30-64.)

Krystyna Stanisława Firla

Mam 67 lat. Jestem księgową, wieloletnią działaczką w komisji antyalkoholowej, walczącą o dobro mieszkańców osiedla Generała Maczka.

Okręg nr 11

(10 PSK, 29 Listopada - numery nieparzyste od nr 1 - 47, numery parzyste od nr 2 - 98, Batalionów Chłopskich, S.Batorego, Wąska, J.I.Kraszewskiego.)

Andrzej Barnat

Mam 53 lata. Jestem ekonomistą, urzędnikiem samorządowym w Rzeszowie. Jestem radnym trzech kadencji, Przewodniczącym Rady Miasta VII kadencji.

Okręg nr 12

(29 Listopada - numery nieparzyste od nr 49 do końca numeracji numery parzyste od nr 100 do końca numeracji, B. Głowackiego, J. Piłsudskiego - numery nieparzyste od nr 75 do końca numeracji numery parzyste od nr 100 do końca numeracji, Skotnik, W. Grabskiego )

Sławomir Rafał Rejman - kandydat na urząd Burmistrza Miasta Łańcuta oraz do Rady Miasta z okręgu nr 12

Mam 49 lat. Jestem ekonomistą, długoletnim pracownikiem administracji samorządowej, Certyfikowanym Audytorem z międzynarodowymi uprawnieniami do prowadzenia audytu w Administracji Publicznej, radnym VII oraz VIII kadencji.

Okręg nr 13

(Dębnik, Głuchowska,H. Dąbrowskiego, J. Kochanowskiego.od nr2 do końca numeracji, Łąkowa,R. Turka, W. Reymonta, Zwierzyniec)

Paweł Piotr Kuźniar

Mam 47 lat. Jestem ekonomistą, oficerem Policji z długoletnim doświadczeniem, radnym dwóch kadencji.

Okręg nr 14

(Kąty, Podwisłocze, Podzwierzyniec od nr1 - 40 od nr 42 do końca numeracji, Przemysłowa, Wiejska)

Robert Marek Kochman

Mam 54 lata. Jestem prawnikiem, samorządowcem - Sekretarzem Powiatu Łańcuckiego. Byłem radnym trzech kadencji.

Okręg nr 15

(J.Kochanowskiego od nr 1A - 1E, Podzwierzyniec 41 i 41A)

Wioleta Agnieszka Piekarz

Mam 38 lat. Jestem mężatką, wychowuję troje dzieci. Jestem dietetyczką, młodą przedsiębiorczynią, zaangażowaną w działalność przedszkola i szkoły w dzielnicy Podzwierzyniec.

Materiał sfinansowany przez KWW Sławomira Rejmana "Razem dla Łańcuta"
REKLAMA
Oceń:
1 głos
"Razem dla Łańcuta", 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
Materiał sfinansowany przez KWW S... dodany
 
Odsłon: 5444
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (1)

Forum tego artykułu zostało zamknięte.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu lancut.gada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
 
telRedakcja telefon

795 977 761

alarmSkrzynka alarmowa

alert@lancut.gada.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@lancut.gada.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone lancut.gada.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl
Mapa strony | Zapytania Google
x